موضوع فراخوان:  انجام عملیات استخراج زغال از افق اول یال جنوبی معدن آبنیل جنوبی و پیشروی طولی یال جنوبی با مقطع 7.2مترمربع

  آگهي مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه) موضوع فراخوان:  انجام عملیات استخراج زغال از افق اول یال جنوبی معدن آبنیل جنوبی و پیشروی طولی یال ... ادامه مطلب

موضوع فراخوان:انجام عملیات تعمیر، نگهداری و بهره برداری از تجهیزات دانه بندی زغال حرارتی معدن آبنیل

  آگهي مناقصه عمومی موضوع فراخوان:انجام عملیات تعمیر، نگهداری و بهره برداری از تجهیزات دانه بندی زغال حرارتی معدن آبنیل شركت معادن زغالسنگ كرمان در نظر ... ادامه مطلب

آگهي مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای موضوع فراخوان پیشروی دساندری موجود در معدن اسدآباد به میزان حداقل 210 متر.

آگهي مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای موضوع فراخوان پیشروی دساندری موجود در معدن اسدآباد به میزان حداقل 210 متر. شركت معادن زغالسنگ ... ادامه مطلب

اجاره ساختمان واقع در کرمان، بلوار شهید صدوقی، بلوار شهدای زغالسنگ جنب ساختمان امور ورزشی

آگهي مزایده عمومي مزایده گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان. موضوع مزایده: اجاره ساختمان واقع در کرمان، بلوار شهید صدوقی، بلوار شهدای زغالسنگ جنب ساختمان امور ورزشی ... ادامه مطلب