فروش 5000 تن زغالسنگ حرارتی 150-0با خاکستر 38معدن دهرود فروش 5000 تن زغالسنگ حرارتی با خاکستر 20-18 درصد فرآوری شده معدن دهرود

آگهی مزایده عمومی شماره  1002095511000019  (شماره مزایده مرجع) 02836435 آگهی مزایده عمومی شماره  1002095511000020  (شماره مزایده مرجع) 02836532 موضوع:  فروش 5000 تن زغالسنگ حرارتی 150-0با خاکستر ... ادامه مطلب

آگهي تمدید زمان خرید اسناد انجام راهبری كارخانه شعله شرق شامل اجرای عملیات طراحی، تجهیز( در صورت نیاز) ، بهره برداري وفراوري زغالسنگ و مشارکت در کنسانتره تولیدی

آگهي تمدید زمان خرید اسناد انجام راهبری كارخانه شعله شرق شامل اجرای عملیات طراحی، تجهیز( در صورت نیاز) ، بهره برداري وفراوري زغالسنگ و مشارکت در ... ادامه مطلب