انجام عملیات معدني در معدن آبنیل شمالی با هدف استخراج زغالسنگ خام به میزان 12000 دوازدههزار تن و 300متر پیشروی افقی سینه کار سنگیبا مقطع 2/9مترمربع.

آگهي تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی (يكپارچه)   كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان موضوع فراخوان: انجام عملیات معدني در معدن آبنیل ... ادامه مطلب

1- انجام عملیات استخراج زغالسنگ خام به صورت روباز در معدن آبنيل غربي 2- انجام عملیات استخراج زغالسنگ خام به صورت روباز در معدن آبنيل جنوبي 2

آگهي مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)   كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان موضوع فراخوان:1-  انجام عملیات استخراج زغالسنگ خام به صورت روباز ... ادامه مطلب

انجام عملیات استخراج روباز معدن سراپرده جنوبی (محدوده دره گر)  باهدف استخراج زغالسنگ خام به میزان کل15000  تن

آگهي مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه) كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان موضوع فراخوان: انجام عملیات استخراج روباز معدن سراپرده جنوبی (محدوده دره ... ادامه مطلب