1- انجام عملیات پیشروی دساندری موجود درمعدن اسدآباد به میزان حداقل 112 متر. 2- :انجام عمليات معدني حفر دویل در محدوده معدن اسدآباد به متراژ 150 متر طولی 3- انجام عملیات استخراج روباز معدن اسدآباد باهدف استخراج زغالسنگ خام به میزان کل 7000 تن

آگهي مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی)یکپارچه كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان موضوع فراخوان ها:1- انجام عملیات پیشروی دساندری موجود درمعدن اسدآباد به ... ادامه مطلب

انجام کلیه عملیات معدنی شامل باطله برداری به میزان حدود 5/712.276 متر مکعب و برداشت زغال به صورت روباز به ميزان47000 تن در محدوده مشخص شده معدن اسدآباد و مشارکت در زغالسنگ خام استخراجی به مدت 20 ماه.

آگهي تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه) كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان موضوع فراخوان: انجام کلیه عملیات معدنی شامل باطله برداری به ... ادامه مطلب