جلسه تولید مورخه ۱۴۰۱/۰9/۰7 به منظور بررسی عملکرد ماهیانه معادن شرکت معادن زغالسنگ کرمان با حضور محسن شریفی مدیر عامل و جمعی از مدیران معدنی و ستادی شرکت در سالن کنفرانس برگزار گردید

جلسه تولید مورخه ۱۴۰۱/۰9/۰7 به منظور بررسی عملکرد ماهیانه معادن شرکت معادن زغالسنگ کرمان با حضور محسن شریفی مدیر عامل و جمعی از مدیران معدنی و ... ادامه مطلب