1- انجام عملیات پیشروی دساندری موجود درمعدن اسدآباد به میزان حداقل 112 متر. 2- :انجام عمليات معدني حفر دویل در محدوده معدن اسدآباد به متراژ 150 متر طولی 3- انجام عملیات استخراج روباز معدن اسدآباد باهدف استخراج زغالسنگ خام به میزان کل 7000 تن

آگهي مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی)یکپارچه كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان موضوع فراخوان ها:1- انجام عملیات پیشروی دساندری موجود درمعدن اسدآباد به ... ادامه مطلب