كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان : بیمه مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارکنان و اشخاص ثالث و بيمه عمر و حوادث گروهي به صورت یکجا.

شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: 2003095511000029مورخ 06/03/1403

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1403/03/06 لغايت 1403/03/12

آخرين مهلت ارسالو بارگذاري اطلاعات مورد نياز و ارائه پیشنهادات به صورتpdf در سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1403/03/22

زمان بازگشایی پاکت ها : مورخ 1403/03/23

  • مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمین معتبر به مبلغ 736.738.034 ریال
  • نوع تضمين:يك يا تركيبي از انواع تضامين زير:

ضمانتنامه بانکی- فیش بانکی (وجه نقد)- اوراق مشارکت و يا ثیقه ملکی.

  • آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *