انجام کلیه عملیات معدنی شامل باطله برداری به میزان حدود 5/712.276 متر مکعب و برداشت زغال به صورت روباز به ميزان47000 تن در محدوده مشخص شده معدن اسدآباد و مشارکت در زغالسنگ خام استخراجی.

آگهي مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه) كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان موضوع فراخوان: انجام کلیه عملیات معدنی شامل باطله برداری به میزان ... ادامه مطلب