آگهي مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

موضوع فراخوان: ایاب و ذهاب پرسنل معدن همکار

 

شركت معادن زغالسنگ كرمان در نظر دارد انجام امور اياب و ذهاب پرسنل معدن همکار را به صورت یکجا یا جداگانه به شرح ذيلاز طریق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي (یکپارچه ) از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

مسیر شماره1- اياب و ذهاب پرسنل در مسيرهاي کوهبنان، دشتخاک و حومه اطراف به معدن همكار و بالعکس و اياب و ذهاب پرسنل در داخل معدن، جلو تونل و سطح معدن.

مسیر شماره2-اياب و ذهاب پرسنل در مسيرهاي طاشک،ریحان بهراور و بالعکسو مسیر راورو حومه اطراف به معدن همكار و بالعکس.

مسیر شماره3- اياب و ذهاب پرسنل در مسير فیض آباد، کوهجرد، طرز و حومه اطراف به معدن همكار و بالعکس.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضا الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه 1456 و اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در ساير استانها در سامانهwww.setadiran.irبخش ” ثبت نام / پروفايل تامين كننده / مناقصه گر” موجود است .

مواعد زمانی:

  • شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد:2001095511000013 مورخ 1401/04/07
  • نام مناقصه گذار : شركت معادن زغالسنگ كرمان
  • مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1401/04/08 لغايت 1401/04/16
  • آخرين مهلت ارسالو بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdf در سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1401/04/29
  • زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي ساعت 9 صبح مورخ 1401/04/30و بازگشائي پاكات مناقصه ساعت 12مورخ 1401/05/02
  • مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمين معتبر به مبلغ كل2.831.000.000 ریال( مسير شماره 1 مبلغ 499.000.000 ريال مسير شماره 2 مبلغ 1.581.000.000 ريال و مسير شماره 3 مبلغ 751.000.000 ريال) که به صورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي موضوع بندهاي (الف) ، ( ب ) ، ( پ ) ، ( ج ) ، ( چ ) و ( ح ) ماده 4 ائين نامه تضمين معاملات دولتي مي باشد، كه در اسناد مناقصه تشريح شده است.
  • آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726تلفن تماس پشتيباني سامانه 1456 و دفتر ثبت نام در سامانه 03433225262 و 03433326006

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *