موضوع فراخوان:  انجام عملیات استخراج زغال از افق اول یال جنوبی معدن آبنیل جنوبی و پیشروی طولی یال جنوبی با مقطع 7.2مترمربع

  آگهي مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه) موضوع فراخوان:  انجام عملیات استخراج زغال از افق اول یال جنوبی معدن آبنیل جنوبی و پیشروی طولی یال ... ادامه مطلب