ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه در رابطه با ارائه خدمات مشاوره در زمينه طرح جایگزینی سیستم پیچ سنگ ( راک بولت) بجای قاب های فولادی در معادن زغالسنگ کرمان( معدن اسدآباد) و همچنین با توجه به شرایط خاص نظارت بر اجراي طرح مذکور.

آگهي فراخوان ارزیابی کیفی جهت اجرای طرح راک بولت   کارفرما: شركت معادن زغالسنگ كرمان موضوع فراخوان:ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه در رابطه با ارائه ... ادامه مطلب