حمل زغالسنگ خام از معادن پابدانا- هشوني-سراپرده-دره گر-هجدك و اشكلي-اسداباد-باب نيزو و دهرود به كارخانه زغالشوئي زرند

آگهي تجديد مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه) كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان موضوع فراخوان ها:حمل زغالسنگ خام از معادن پابدانا- هشوني-سراپرده-دره گر-هجدك ... ادامه مطلب