1-فروش 5000 تن زغالسنگ حرارتی با حاکستر 20-18درصد فراوری شده معدن دهرود 2-فروش10000 تن زغالسنگ حرارتی 150-0 معدن دهرود

آگهی مزایده عمومی شماره  1002095511000011 (شماره مزایده مرجع)02310991 : فروش 5000 تن زغالسنگ حرارتی با خاکستر 20-18درصد فرآوری شده معدن دهرود آگهی  تجدید مزایده عمومی شماره  ... ادامه مطلب