آگهي مزایده عمومي
تاریخ : 14 آذر 1400     تعداد بازدید: 186
آگهي مزایده عمومي

فروش یک میلیون تن زغال باطله نرمه کارخانه زغالشوئی زرند (استخر اکبرآباد)

ادامه مطلب
آگهي تجدیدمناقصه عمومي
تاریخ : 14 آذر 1400     تعداد بازدید: 155
آگهي تجدیدمناقصه عمومي

خرید چوب روسی به مقدار کل 2500 متر مکعب موردنیاز مناطق آبنیل، اسدآباد، باب نیزو، پابدانا، هجدک، هشونی، همکار

ادامه مطلب
آگهي تجدید مناقصه عمومي
تاریخ : 01 آذر 1400     تعداد بازدید: 172
آگهي تجدید مناقصه عمومي

عملیات استخراج و پیشروی یال جنوبی افق اول معدن آبنیل جنوبی به میزان 4200 تن استخراج و 100 متر پیشروی با مقطع 7/2 متر مربع برای مدت شش ماه کامل شمسی

ادامه مطلب
آگهي تجدید مناقصه عمومي
تاریخ : 01 آذر 1400     تعداد بازدید: 185
آگهي تجدید مناقصه عمومي

عملیات استخراج روباز زغالسنگ از معدن سراپرده جنوبی به میزان 15000 تن و تحویل درکارخانه زغالشوئی زرند به مدت شش ماه کامل شمسی.

ادامه مطلب
آگهي تجدید مناقصه عمومي
تاریخ : 01 آذر 1400     تعداد بازدید: 242
آگهي تجدید مناقصه عمومي

عملیات حفر 300 متر دویل با مقطع 86/2 متر مربع معدن اسدآباد.

ادامه مطلب
آگهي تجدید مناقصه عمومي
تاریخ : 01 آذر 1400     تعداد بازدید: 140
آگهي تجدید مناقصه عمومي

پیشروی دساندری آبنیل شمالی به میزان 100 متر و پیشروی افقی به میزان 120متر به مدت یک سال.

ادامه مطلب
آگهي تجدید مناقصه عمومي
تاریخ : 01 آذر 1400     تعداد بازدید: 146
آگهي تجدید مناقصه عمومي

خرید آرک تونلی مورد نیاز مناطق شرکت شامل آرک 5/6با متعلقات 120 کمپلت - آرک 7/2با متعلقات 360 کمپلت- آرک 9/2با متعلقات 960 کمپلت- آرک 11/2 با متعلقات 120 کمپلت

ادامه مطلب
آگهي تجدید مناقصه عمومي
تاریخ : 01 آذر 1400     تعداد بازدید: 135
آگهي تجدید مناقصه عمومي

عملیات استخراج روباز معدن آبنیل میانی به میزان 18000 تنبه مدت یک سال کامل شمسی

ادامه مطلب
آگهي تجدید مناقصه عمومي
تاریخ : 01 آذر 1400     تعداد بازدید: 127
آگهي تجدید مناقصه عمومي

عملیات استخراج روباز معدن آبنیل جنوبی به میزان 18000 تنبه مدت یک سال کامل شمسی

ادامه مطلب
آگهي مزایده عمومي
تاریخ : 01 آذر 1400     تعداد بازدید: 136
آگهي مزایده عمومي

فروش لوله های آب مستعمل معدن هجدک

ادامه مطلب
آگهي مناقصه عمومي
تاریخ : 09 آبان 1400     تعداد بازدید: 190
آگهي مناقصه عمومي

خرید آرک تونلی مورد نیاز مناطق شرکت شامل آرک 6/5 با متعلقات 120 کمپلت - آرک 2/7 با متعلقات 360 کمپلت- آرک 2/9 با متعلقات 960 کمپلت- آرک 2/11 با متعلقات 120 کمپلت

ادامه مطلب
آگهي مناقصه عمومي
تاریخ : 04 آبان 1400     تعداد بازدید: 185
آگهي مناقصه عمومي

عملیات استخراج و پیشروی یال جنوبی افق اول معدن آبنیل جنوبی به میزان 4200 تن استخراج و 100 متر پیشروی با مقطع 2/7 متر مربع برای مدت شش ماه کامل شمسی.

ادامه مطلب
آگهي مناقصه عمومي
تاریخ : 04 آبان 1400     تعداد بازدید: 154
آگهي مناقصه عمومي

عملیات استخراج روباز زغالسنگ از معدن سراپرده جنوبی به میزان 15000 تن و تحویل درکارخانه زغالشوئی زرند به مدت شش ماه کامل شمسی.

ادامه مطلب
آگهي مناقصه عمومي
تاریخ : 04 آبان 1400     تعداد بازدید: 201
آگهي مناقصه عمومي

پیشروی دساندری آبنیل شمالی به میزان 100 متر و پیشروی افقی به میزان 120متر به مدت یک سال.

ادامه مطلب
آگهي مناقصه عمومي
تاریخ : 04 آبان 1400     تعداد بازدید: 179
آگهي مناقصه عمومي

خرید چوب روسی به تعداد کل 2500 متر مکعب موردنیاز مناطق آبنیل، اسدآباد، باب نیزو، پابدانا، هجدک و اسدآباد، هشونی، همکار

ادامه مطلب