كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان: انجام عملیات معدنی بلوکCمعدن پابدانا

شماره فراخوانو تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: ۲۰۰۳۰۹۵۵۱۱۰۰۰۰30 مورخ 1403/03/05

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1403/03/06 لغايت 1403/03/12

آخرين مهلت ارسالو بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdfدر سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1403/03/23

زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي مورخ 24/03/1403 و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ1403/03/27

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمین معتبر به مبلغ 7.977.302.884 ریال

(نوع تضمين:يك يا تركيبي از انواع تضامين زير:

ضمانتنامه بانکی- فیش بانکی (وجه نقد)- اوراق مشارکت و يا ثیقه ملکی.

آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *