آگهي تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

كارفرما و مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان

موضوع فراخوان: 1- انجام عملیات باطله برداری و برداشت زغالسنگ معدن دهرود بلوک 1 به میزان حدود 335448متر مکعب با طول عملیاتی 300 متر.

2- انجام عملیات باطله برداری و برداشت زغالسنگ معدن دهرود بلوک 2 به میزان حدود 337014متر مکعب با طول عملیاتی 200 متر .

3- انجام عملیات باطله برداری و برداشت زغالسنگ معدن دهرود بلوک 3 به میزان حدود 334.880 متر مکعب با طول عملیاتی 250 متر .

4- انجام عملیات باطله برداری و برداشت زغالسنگ معدن دهرود بلوک4به میزان حدود 335.666 متر مکعب با طول عملیاتی 200 متر

5- انجام عملیات باطله برداری و برداشت زغالسنگ معدن دهرود بلوک 5 به میزان حدود 1.382.400 متر مکعب با طول عملیاتی 860متر.

شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد:ردیف 1- 2001095511000095 ردیف 2- 2001095511000096 ردیف 3- 2001095511000097ردیف 4- 2001095511000098ردیف 5- 2001095511000099مورخ 1401/11/26

مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1401/11/26لغايت 1401/06/12

آخرين مهلت ارسال و بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdfدر سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1401/12/22

زمان بازگشایی پاکت ها :ارزيابي كيفي مورخ 1401/12/23 و بازگشائي پاكات مناقصه مورخ 1401/12/24

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ردیف1- مبلغ10.590.000.000 ریال ردیف 2- مبلغ10.618.000.000 ریال ردیف 3- مبلغ10.575.000.000 ریال ردیف 4- مبلغ10.578.000.000 ریال ردیف 5- مبلغ23.863.000.000 ریال.  و نوع تضمين يك يا تركيبي از انواع تضامين زير می باشد:

ضمانتنامه بانکی- فیش بانکی (وجه نقد)- اوراق مشارکت و يا ثیقه ملکی.

آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار :اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *