آگهي تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

موضوع فراخوان: انجام عملیات استخراج و پيشروي يال جنوبي معدن آبنيل جنوبي

شركت معادن زغالسنگ كرمان در نظر دارد انجام عملیات استخراج و پيشروي يال جنوبي معدن آبنيل جنوبي را از طریق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي (یکپارچه ) از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضا الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه 1456 و اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در ساير استانها در سامانهwww.setadiran.irبخش ” ثبت نام / پروفايل تامين كننده / مناقصه گر” موجود است .

مواعد زمانی:

·         شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه ستاد: 2001095511000016 مورخ 1401/04/11

·         نام مناقصه گذار : شركت معادن زغالسنگ كرمان

·         مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1401/04/12 لغايت 1401/04/18

·         آخرين مهلت ارسالو بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdf در سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1401/05/02

·         زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي ساعت 10 صبح مورخ 1401/05/03و بازگشائي پاكات مناقصه ساعت 10 مورخ 1401/05/05

·         مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمين معتبربه مبلغ 2.284.000.000 ريال(نوع تضمين دراسناد مناقصه تشريح شده است).

·         آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726تلفن تماس پشتيباني سامانه 1456 و دفتر ثبت نام در سامانه 03433225262 و 03433326006

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *