آگهي تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(یکپارچه)

موضوع فراخوان: خريد، نصب و راه اندازيو پشتیبانی دو ايستگاه زيرزميني سيستم مانيتورينگ و پايش گاز

شركت معادن زغالسنگ كرمان در نظر دارد فراخوان خريد، نصب و راه اندازي و پشتیبانی دو ايستگاه زيرزميني سيستم مانيتورينگ و پايش گازهایCH4 . CO .H2S .O2معادن زیر مجموعه خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي (فشرده ) از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضا الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه 1456 و اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در ساير استانها در سامانهwww.setadiran.irبخش ” ثبت نام / پروفايل تامين كننده / مناقصه گر” موجود است .

مواعد زمانی:

  • شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه : 2001095511000017 مورخ 1401/04/11
  • نام مناقصه گذار : شركت معادن زغالسنگ كرمان
  • مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از سامانه :از مورخ 1401/04/12 لغايت 1401/04/18
  • آخرين مهلت ارسال و بارگذاري اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي و ارائه پیشنهادات به صورتpdf در سامانه: تا ساعت 19 مورخ1401/05/02
  • زمان بازگشایی پاکت ها : ارزيابي كيفي ساعت 11 صبح مورخ 1401/05/03 و بازگشائي پاكات الف و ب مورخ 1401/05/05 ارزیابی فنی مورخ 1401/05/06 و بازگشائی پاکات ج مورخ 1401/05/09 ساعت 13 .
  • مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمين معتبربه مبلغ 2.700.000.000 ريالبه صورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي موضوع بندهاي (الف) ، ( ب ) ، ( پ ) ، ( ج ) ، ( چ ) و ( ح ) ماده 4 ائين نامه تضمين معاملات دولتي مي باشد. كه در اسناد مناقصه تشريح شده است.
  • آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار علاوه بر بارگذاري در سامانه مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاكت در بسته و ممهور ، حداكثر تا قبل از ساعت بازگشائي پاكات به دبيرخانه كميسيون معاملات شركت تحويل و رسيد دريافت شود.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726تلفن تماس پشتيباني سامانه 1456 و دفتر ثبت نام در سامانه 03433225262 و 03433326006

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *