آگهي مناقصه عمومي

  • 28 شهریور 1400
  • تعداد بازدید: 39
  • نویسنده: روابط عمومی

آگهي مناقصه عمومي

عملیات استخراج روباز معدن آبنیل جنوبی به میزان 18000 تنبه مدت یک سال کامل شمسی.

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:عملیات استخراج روباز معدن آبنیل جنوبی به میزان 18000 تنبه مدت یک سال کامل شمسی.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/07/07

محل دريافت اسناد:بلوارشهيدآيت ا...صدوقي-شركت معادن زغالسنگ کرمان-امورقراردادها.(شماره تماس:32117726-034)

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:مبلغ کل 2.580.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكت ها: مورخ 1400/07/19

تاريخ گشايش پاكت ها: ارزیابی کیفی مورخ 1400/07/20 وگشایش پاکات الف و ج مورخ 1400/07/21

مبلغ خريداسناد: واریز مبلغ 300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

شماره شبا:IR680130100000000031482107

نظر دهید