معدن آبنيل شمالي در فاصله 65 كيلومتري شمال غربي شهرستان كرمان در ضلع شمالي معدن آبنيل جنوبي در نزديكي روستاي بي بي حيات واقع گرديده است. پروانه بهره برداري معدن آبنيل شمالي به شماره 16880 از تاريخ 22/03/98 به مدت 25 سال اعتبار دارد.

ذخيره احتمالي معدن 12193404 تن و ذخيره قطعي به ميزان 11471000 تن مي باشد.

مساحت محدوده: 6كيلومتر

حجم عمليات اكتشافي : 24 حلقه گمانه