محدوده گدارشمالي در فاصله 125 كيلومتري شمال غربي شهرستان كرمان از توابع شهرستان راور در ضلع شمالي معدن سراپرده جنوبي واقع گرديده است. پروانه اكتشاف به شماره 47424 مورخ 17/11/95 صادر گرديده است. گزارش پايان عمليات اكتشاف جهت صدور گواهي كشف به سازمان صنعت و معدن ارائه شده است.

ذخيره احتمالي 1081000 تن

ذخيره قطعي 865 هزار تن

مساحت محدوده: 39.28 كيلومتر

حجم عمليات اكتشافي : 14 عدد ترانشه و 5 حلقه گمانه