محدوده گدارشمالي در فاصله 125 كيلومتري شمال غربي شهرستان كرمان از توابع شهرستان كوهبنان در ضلع شرقي معدن پابدانا واقع گرديده است. پروانه اكتشاف به شماره 20549 مورخ 17/05/96 صادر گرديده است. گزارش پايان عمليات اكتشاف جهت صدور گواهي كشف به سازمان صنعت و معدن ارائه شده است.

ذخيره احتمالي 200 هزار تن

ذخيره قطعي 147 هزار تن

مساحت محدوده: 25 كيلومتر

حجم عمليات اكتشافي : 9 عدد ترانشه