محدوده دهرود در فاصله 120 كيلومتري شمال غربي شهرستان كرمان در ضلع جنوبي معدن پابدانا در نزديكي روستاي دهرود واقع گرديده است. پروانه اكتشاف به شماره 23516 مورخ 15/10/1400 صادر گرديده است.

ذخيره احتمالي 2500000 تن مي باشد

مساحت محدوده: 4 كيلومتر

حجم عمليات اكتشافي : 40 عدد ترانشه