محدوده دره گر در فاصله 120 كيلومتري شمال غربي شهرستان كرمان از توابع شهرستان راور در ضلع جنوبي معدن سراپرده جنوبي در نزديكي روستاي باب گهر واقع گرديده است. پروانه اكتشاف به شماره 12071 مورخ 09/12/99 صادر گرديده است. گزارش پايان عمليات اكتشاف جهت صدور گواهي كشف به سازمان صنعت و معدن ارائه شده است.

ذخيره احتمالي 9020000 تن مي باشد

مساحت محدوده: 6 كيلومتر

حجم عمليات اكتشافي : 36 عدد ترانشه، 60حلقه گمانه، 3 عدد تونل اكتشافي و 17 عدد ركوب اكتشافي