محدوده باداموئيه در فاصله 45 كيلومتري شمال غربي شهرستان كرمان در ضلع جنوبي معدن آبنيل جنوبي در نزديكي روستاي هنوج واقع گرديده است. پروانه اكتشاف به شماره 50821 مورخ 09/09/99 صادر گرديده است. گزارش پايان عمليات اكتشاف جهت صدور گواهي كشف به سازمان صنعت و معدن ارائه شده است.

ذخيره احتمالي 4000000 تن مي باشد

مساحت محدوده: 18 كيلومتر

حجم عمليات اكتشافي : 10 عدد ترانشه و 7 عدد تونل اكتشافي