معدن سراپرده غربي در فاصله 125 كيلومتري شمال غربي شهرستان كرمان از توابع شهرستان راور در ضلع شمالي معدن باب شگون در نزديكي روستاي دره گز واقع گرديده است. پروانه بهره برداري معدن سراپرده غربي به شماره 23761/97 از تاريخ 21/05/97 به مدت 18 سال اعتبار دارد.

ذخيره احتمالي معدن 1634800 تن و ذخيره قطعي به ميزان 956700 تن مي باشد.