معدن سراپرده جنوبي در فاصله 120 كيلومتري شمال غربي شهرستان كرمان از توابع شهرستان راور در ضلع جنوبي معدن سراپرده شرقي در نزديكي روستاي عيسي آباد واقع گرديده است. پروانه بهره برداري معدن سراپرده جنوبي به شماره 28512/10 مورخ 08/03/82 به مدت 20 سال اعتبار دارد.

ذخيره احتمالي معدن 8763800 تن و ذخيره قطعي به ميزان 2184600 تن مي باشد.

هم اكنون معدن در حال استخراج به صورت روباز بهره برداري مي شود