معدن آبنيل جنوبي 2 در فاصله 65 كيلومتري شمال غربي شهرستان كرمان در ضلع غربي معدن آبنيل جنوبي در نزديكي روستاي بي بي حيات واقع گرديده است. پروانه بهره برداري معدن آبنيل شمالي به شماره 23280 از تاريخ 22/04/1400 به مدت 10 سال اعتبار دارد.

مساحت محدوده: 21.73كيلومتر

ذخيره احتمالي 3800000 تن مي باشد.

حجم عمليات اكتشافي : 2 عدد ترانشه و 12 حلقه گمانه