آگهي تجدید مناقصه عمومي

  • 01 آذر 1400
  • تعداد بازدید: 139
  • نویسنده: روابط عمومی

آگهي تجدید مناقصه عمومي

پیشروی دساندری آبنیل شمالی به میزان 100 متر و پیشروی افقی به میزان 120متر به مدت یک سال.

آگهي تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:پیشروی دساندری آبنیل شمالی به میزان 100 متر و پیشروی افقی به میزان 120متر به مدت یک سال.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/09/11

محل دريافت اسناد:بلوارشهيدآيت ا...صدوقي-شركت معادن زغالسنگ کرمان-امورقراردادها.(تلفن:03432117726)

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: مبلغ کل 1.080.699.865 ریال

تاريخ تحويل پاكت ها: مورخ 1400/09/22

تاريخ گشايش پاكت ها: ارزیابی کیفی  مورخ 1400/09/23 وگشایش پاکات الف و ج مورخ 1400/09/24

مبلغ خريداسناد: واریز مبلغ 300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

شماره شبا:IR680130100000000031482107

نظر دهید