آگهي تجدید مناقصه عمومي

  • 01 آذر 1400
  • تعداد بازدید: 144
  • نویسنده: روابط عمومی

آگهي تجدید مناقصه عمومي

خرید آرک تونلی مورد نیاز مناطق شرکت شامل آرک 5/6با متعلقات 120 کمپلت - آرک 7/2با متعلقات 360 کمپلت- آرک 9/2با متعلقات 960 کمپلت- آرک 11/2 با متعلقات 120 کمپلت

آگهي تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:خرید آرک تونلی مورد نیاز مناطق شرکت شامل آرک 5/6با متعلقات 120 کمپلت - آرک 7/2با متعلقات 360 کمپلت- آرک 9/2با متعلقات 960 کمپلت- آرک 11/2با متعلقات 120 کمپلت

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/09/11

محل دريافت اسناد:بلوارشهيدآيت ا...صدوقي-شركت معادن زغالسنگ کرمان-امورقراردادها.(تلفن:03432117726)

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: مبلغ کل 4.567.986.000 ریال

تاريخ تحويل پاكت ها: مورخ 1400/09/23

تاريخ گشايش پاكت ها: مورخ 1400/09/24

مبلغ خريداسناد: واریز مبلغ 300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

شماره شبا:IR680130100000000031482107

نظر دهید