آگهي مزایده عمومي

  • 01 آذر 1400
  • تعداد بازدید: 134
  • نویسنده: روابط عمومی

آگهي مزایده عمومي

فروش لوله های آب مستعمل معدن هجدک

آگهي مزایده عمومي

 

مزایده گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:فروش لوله های آب مستعمل معدن هجدک

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/11/09

محل دريافت اسناد:بلوارشهيدآيت ا...صدوقي_شركت معادن زغالسنگ کرمان-امورقراردادها.(تلفن:03432117726)

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 308.000.000 ریال

مبلغ کارشناسی:6.160.000.000 ريال

تاريخ تحويل پاكت ها: مورخ 1400/09/23

تاريخ گشايش پاكت ها: مورخ 1400/09/24

مبلغ خريداسناد: واریز مبلغ 300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

شماره شبا:IR680130100000000031482107

نظر دهید