آگهي مناقصه عمومي

  • 02 تیر 1400
  • تعداد بازدید: 148
  • نویسنده: روابط عمومی

آگهي مناقصه عمومي

خرید کفساز فلوتاسیون زغالسنگ (روغن کاج با درجه خلوص 90%) موردنیاز کارخانه زغالشوئی زرند و همکار به میزان 24000 کیلوگرم

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار:شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه: خرید کفساز فلوتاسیون زغالسنگ (روغن کاج با درجه خلوص 90%) موردنیاز کارخانه زغالشوئی زرند و همکار به میزان 24000 کیلوگرم

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/04/09

محل دريافت اسناد: بلوار شهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان-دفتر امور قراردادها. تلفن تماس:03432117726.

تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار:  مبلغ 600.000.000 ریال

تاريخ تحويل پاكت ها: مورخ 1400/04/19

تاريخ گشايش پاكت ها: ارزیابی کیفی مورخ 1400/04/20 و گشایش پاکات الف و ج مورخ 1400/04/21

مبلغ خريداسناد: واریز مبلغ 300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

 (شماره شبا:IR680130100000000031482107)

نظر دهید