امروز

آگهي مناقصه عمومي

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:09 خرداد 1400
آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه: خرید 1926عدد بیرینگ موردنیاز کارخانه زغالشوئی زرند

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/03/13

محل دريافت اسناد:بلوارشهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان-امورقراردادها.(شماره تماس: 03432117726)

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 1.411.000.000 ریال

تاريخ تحويل پاكت ها: مورخ 1400/03/25

تاريخ گشايش پاكت ها: ارزیابی کیفی مورخ 1400/03/26و گشایش پاکات الف و ج مورخ 1400/03/27

مبلغ خريداسناد: واریز مبلغ 300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

(شماره شبا:IR680130100000000031482107)ارسال نظر