آگهي تجدید مناقصه عمومي

  • 03 خرداد 1400
  • تعداد بازدید: 260
  • نویسنده: روابط عمومی

آگهي تجدید مناقصه عمومي

انجام عمليات استخراج روباز معدن هجدك به ميزان ماهانه 1000 تن و با تناژ كل 12000 تن به مدت يكسال

آگهي تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه: انجام عمليات استخراج روباز معدن هجدك به ميزان ماهانه 1000 تن و با تناژ كل 12000 تن به مدت يكسال

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/03/12

محل دريافت اسناد:بلوارشهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان- امور قراردادها.(شماره تماس: 03432117726)

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 1.613.160.600 ریال

تاريخ تحويل پاكت ها: مورخ 1400/03/25

تاريخ گشايش پاكت ها: ارزیابی کیفی مورخ 1400/03/26 و گشایش پاکات الف و ج مورخ 1400/03/27

مبلغ خريداسناد: واریز مبلغ 300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

(شماره شبا:IR680130100000000031482107)

نظر دهید