آگهي تجدید مناقصه عمومي
تاریخ : 28 شهریور 1400     تعداد بازدید: 88
آگهي تجدید مناقصه عمومي

ایاب و ذهاب پرسنل معدن پابدانا در مسیرهای کوهبنان ، زرند و سربنان

ادامه مطلب
آگهي مناقصه عمومي
تاریخ : 28 شهریور 1400     تعداد بازدید: 85
آگهي مناقصه عمومي

عملیات استخراج روباز معدن آبنیل میانی به میزان 18000 تنبه مدت یک سال کامل شمسی.

ادامه مطلب
آگهي مناقصه عمومي
تاریخ : 28 شهریور 1400     تعداد بازدید: 39
آگهي مناقصه عمومي

عملیات استخراج روباز معدن آبنیل جنوبی به میزان 18000 تنبه مدت یک سال کامل شمسی.

ادامه مطلب
آگهي تجدید مناقصه عمومي
تاریخ : 20 شهریور 1400     تعداد بازدید: 142
آگهي تجدید مناقصه عمومي

عملیات استخراج روباز معدن اسدآباد به میزان 10000تن به مدت یک سال.

ادامه مطلب
آگهي تجدید مناقصه عمومي
تاریخ : 20 شهریور 1400     تعداد بازدید: 147
آگهي تجدید مناقصه عمومي

عملیات استخراج روباز تونل 10 (ده) معدن پابدانا به میزان 12000تنبه مدت یک سال.

ادامه مطلب
آگهي مناقصه عمومي
تاریخ : 08 تیر 1400     تعداد بازدید: 469
آگهي مناقصه عمومي

حمل زغال سنگ خام از معادن تابعه شرکت به کارخانه زغالشوئی زرند،صورت یک جا یا جداگانه به مدت یک سال کامل شمسی(هشونی120000تن-پابدانا85000تن-سراپرده24000تن-اسدآباد25000تن-بابنیزو10800تن-هجدک36000تن- همکار50000تن)

ادامه مطلب
آگهي مناقصه عمومي
تاریخ : 08 تیر 1400     تعداد بازدید: 506
آگهي مناقصه عمومي

ایاب و ذهاب سواری، وانت ، ون و مینی بوس جهت مناطق تابعه شرکت زغالسنگ شامل معادن همکار، هشونی، پابدانا، آبنیل، بابنیزو، هجدک و اسدآباد وکارخانه زغالشوئی زرند و ستاد مرکزی شرکت درکرمان

ادامه مطلب
آگهي مناقصه عمومي
تاریخ : 02 تیر 1400     تعداد بازدید: 192
آگهي مناقصه عمومي

خرید کفساز فلوتاسیون زغالسنگ (روغن کاج با درجه خلوص 90%) موردنیاز کارخانه زغالشوئی زرند و همکار به میزان 24000 کیلوگرم

ادامه مطلب
آگهي تجدید مناقصه عمومي
تاریخ : 31 خرداد 1400     تعداد بازدید: 325
آگهي تجدید مناقصه عمومي

خرید 1926عدد بیرینگ موردنیاز کارخانه زغالشوئی زرند

ادامه مطلب
آگهي تجدید مناقصه عمومي
تاریخ : 31 خرداد 1400     تعداد بازدید: 157
آگهي تجدید مناقصه عمومي

انجام عمليات پیشروی واستخراج زیرزمینی معدن هجدك به ميزان 408 متر پیشروی و استخراج 40800 تن به مدت دو سال

ادامه مطلب
آگهي مناقصه عمومي
تاریخ : 09 خرداد 1400     تعداد بازدید: 407
آگهي مناقصه عمومي

انجام عمليات پیشروی واستخراج زیرزمینی معدن هجدك به ميزان 408 متر پیشروی و استخراج 40800 تن به مدت دو سال

ادامه مطلب
آگهي مناقصه عمومي
تاریخ : 09 خرداد 1400     تعداد بازدید: 416
آگهي مناقصه عمومي

خرید 1926عدد بیرینگ موردنیاز کارخانه زغالشوئی زرند

ادامه مطلب
آگهي مناقصه عمومي
تاریخ : 03 خرداد 1400     تعداد بازدید: 289
آگهي مناقصه عمومي

انجام عملیات استخراج روباز معدن پابدانا به میزان کل 11200تن به مدت هشت ماه کامل شمسی

ادامه مطلب
آگهي تجدید مناقصه عمومي
تاریخ : 03 خرداد 1400     تعداد بازدید: 302
آگهي تجدید مناقصه عمومي

انجام عمليات استخراج روباز معدن هجدك به ميزان ماهانه 1000 تن و با تناژ كل 12000 تن به مدت يكسال

ادامه مطلب