آگهي تجدید مناقصه عمومي

  • 01 آذر 1400
  • تعداد بازدید: 171
  • نویسنده: روابط عمومی

آگهي تجدید مناقصه عمومي

عملیات استخراج و پیشروی یال جنوبی افق اول معدن آبنیل جنوبی به میزان 4200 تن استخراج و 100 متر پیشروی با مقطع 7/2 متر مربع برای مدت شش ماه کامل شمسی

آگهي تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:عملیات استخراج و پیشروی یال جنوبی افق اول معدن آبنیل جنوبی به میزان 4200 تن استخراج و 100 متر پیشروی با مقطع 7/2متر مربع برای مدت شش ماه کامل شمسی.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/09/11

محل دريافت اسناد:بلوارشهيدآيت ا...صدوقي-شركت معادن زغالسنگ کرمان-امورقراردادها.(تلفن:03432117726)

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: مبلغ کل 920.000.000 ریال

تاريخ تحويل پاكت ها: مورخ 1400/09/22

تاريخ گشايش پاكت ها: ارزیابی کیفی مورخ 1400/09/23وگشایش پاکات الف و ج مورخ 1400/09/24

مبلغ خريداسناد: واریز مبلغ 300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

شماره شبا:IR680130100000000031482107

 

نظر دهید