آگهي مناقصه عمومي

  • 09 آبان 1400
  • تعداد بازدید: 190
  • نویسنده: روابط عمومی

آگهي مناقصه عمومي

خرید آرک تونلی مورد نیاز مناطق شرکت شامل آرک 6/5 با متعلقات 120 کمپلت - آرک 2/7 با متعلقات 360 کمپلت- آرک 2/9 با متعلقات 960 کمپلت- آرک 2/11 با متعلقات 120 کمپلت

                                                             آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه: خرید آرک تونلی مورد نیاز مناطق شرکت شامل آرک 6/5  با متعلقات 120 کمپلت - آرک 2/7  با متعلقات 360 کمپلت- آرک 2/9  با متعلقات 960 کمپلت- آرک 2/11  با متعلقات 120 کمپلت

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/08/13

محل دريافت اسناد:بلوارشهيدآيت ا...صدوقي-شركت معادن زغالسنگ کرمان-امورقراردادها.(تلفن:03432117726)

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: مبلغ کل 4.567.986.000 ریال

تاريخ تحويل پاكت ها: مورخ 1400/08/27

تاريخ گشايش پاكت ها: مورخ 1400/08/30

مبلغ خريداسناد: واریز مبلغ 300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

شماره شبا:IR680130100000000031482107

نظر دهید