آگهي مناقصه عمومي

  • 04 آبان 1400
  • تعداد بازدید: 179
  • نویسنده: روابط عمومی

آگهي مناقصه عمومي

خرید چوب روسی به تعداد کل 2500 متر مکعب موردنیاز مناطق آبنیل، اسدآباد، باب نیزو، پابدانا، هجدک و اسدآباد، هشونی، همکار

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:خرید چوب روسی به تعداد کل 2500 متر مکعب موردنیاز مناطق آبنیل، اسدآباد، باب نیزو، پابدانا، هجدک و اسدآباد، هشونی، همکار.

1- معدن آبنیل به میزان کل سالیانه 70 متر مکعب.

2-معدن هجدک و اسدآباد به میزان کل سالیانه 50 متر مکعب.

3-معدن باب نیزو به میزان کل سالیانه 120 متر مکعب.

4-معدن پابدانا به میزان کل سالیانه 110 متر مکعب.

5-معدن هشونی به میزان کل سالیانه 200 متر مکعب.

6-معدن همکار به میزان کل سالیانه 1950 متر مکعب.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/08/13

محل دريافت اسناد:بلوارشهيدآيت ا...صدوقي-شركت معادن زغالسنگ کرمان-امورقراردادها.(تلفن:03432117726)

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: مبلغ کل 5.300.000.000 ریال

تاريخ تحويل پاكت ها: مورخ 1400/08/27

تاريخ گشايش پاكت ها: ارزیابی کیفی مورخ 1400/08/29 وگشایش پاکات الف و ج مورخ 1400/08/30

مبلغ خريداسناد: واریز مبلغ 300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

شماره شبا:IR680130100000000031482107

 

نظر دهید