آگهي تجدید مناقصه عمومي

  • 28 شهریور 1400
  • تعداد بازدید: 89
  • نویسنده: روابط عمومی

آگهي تجدید مناقصه عمومي

ایاب و ذهاب پرسنل معدن پابدانا در مسیرهای کوهبنان ، زرند و سربنان

آگهي تجدید مناقصه عمومي

 

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:ایاب و ذهاب پرسنل معدن پابدانا در مسیرهای کوهبنان ، زرند و سربنان

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/07/07

محل دريافت اسناد:بلوارشهيدآيت ا...صدوقي-شركت معادن زغالسنگ کرمان-امورقراردادها.(تلفن:03432117726)

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: مبلغ کل 1.523.000.000 ریال

1-مسیر زرند، آپنگوئیه، اکبراباد، علی آباد به معدن اصلی مبلغ 587.000.000ریال

2- مسیر کوهبنان، پابدانا،شعبجره به معدن پابدانا مبلغ 532.000.000 ریال

3-مسیر دشتخاک، سربنان به معدن پابدانا مبلغ286.000.000 ریال

تاريخ تحويل پاكت ها: مورخ 1400/07/19

تاريخ گشايش پاكت ها: ارزیابی کیفی مورخ 1400/07/20 وگشایش پاکات الف و ج مورخ 1400/07/21

مبلغ خريداسناد: واریز مبلغ 300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

شماره شبا:IR680130100000000031482107

نظر دهید