آگهي تجدید مناقصه عمومي

  • 20 شهریور 1400
  • تعداد بازدید: 54
  • نویسنده: روابط عمومی

آگهي تجدید مناقصه عمومي

عملیات استخراج روباز معدن اسدآباد به میزان 10000تن به مدت یک سال.

 

آگهي تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:عملیات استخراج روباز معدن اسدآباد به میزان 10000تن به مدت یک سال.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/06/28

محل دريافت اسناد:بلوارشهيدآيت ا...صدوقي-شركت معادن زغالسنگ کرمان-امورقراردادها.(شماره تماس:32117726-034)

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار:مبلغ کل 1.699.197.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكت ها: مورخ 1400/07/10

تاريخ گشايش پاكت ها: ارزیابی کیفی وفنی مورخ 1400/07/11 وگشایش پاکات الف و ج مورخ 1400/07/12

مبلغ خريداسناد: واریز مبلغ 300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

شماره شبا:IR680130100000000031482107

 

نظر دهید