آگهي مناقصه عمومي

  • 08 تیر 1400
  • تعداد بازدید: 364
  • نویسنده: روابط عمومی

آگهي مناقصه عمومي

حمل زغال سنگ خام از معادن تابعه شرکت به کارخانه زغالشوئی زرند،صورت یک جا یا جداگانه به مدت یک سال کامل شمسی(هشونی120000تن-پابدانا85000تن-سراپرده24000تن-اسدآباد25000تن-بابنیزو10800تن-هجدک36000تن- همکار50000تن)

آگهي مناقصه عمومي

 

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه: حمل زغال سنگ خام از معادن تابعه شرکت به کارخانه زغالشوئی زرند،صورت یک جا یا جداگانه به مدت یک سال کامل شمسی(هشونی120000تن-پابدانا85000تن-سراپرده24000تن-اسدآباد25000تن-بابنیزو10800تن-هجدک36000تن- همکار50000تن)

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/04/17

محل دريافت اسناد:بلوارشهيدآيت ا...صدوقي-شركت معادن زغالسنگ کرمان-امورقراردادها.

(شماره تماس 03432117726)

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: مبلغ کل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 9.386.024.102 ریال و به تفکیک مناطق به شرح ذیل می باشد:

معدن هشونی مبلغ3.383.132.532 ریال_معدن پابدانا مبلغ 1.843.373.495ریال_معدن سراپرده جنوبی مبلغ 546.506.024 ریال_ معدن اسدآباد مبلغ 542.168.675  ریال_معدن باب نیزو مبلغ  175.662.651 ریال_ معدن هجدک مبلغ  780.722.892 ریال و معدن همکار مبلغ 2.114.457.833 ریال می باشد.

تاريخ تحويل پاكت ها: مورخ 1400/04/27

تاريخ گشايش پاكت ها: ارزیابی کیفی وفنی مورخ 1400/04/28 وگشایش پاکات الف و ج مورخ 1400/04/29

مبلغ خريداسناد: واریز مبلغ 300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

(شماره شبا:IR680130100000000031482107)

نظر دهید