آگهي مناقصه عمومي

  • 08 تیر 1400
  • تعداد بازدید: 399
  • نویسنده: روابط عمومی

آگهي مناقصه عمومي

ایاب و ذهاب سواری، وانت ، ون و مینی بوس جهت مناطق تابعه شرکت زغالسنگ شامل معادن همکار، هشونی، پابدانا، آبنیل، بابنیزو، هجدک و اسدآباد وکارخانه زغالشوئی زرند و ستاد مرکزی شرکت درکرمان

آگهي مناقصه عمومي

 

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه: ایاب و ذهاب سواری، وانت ، ون و مینی بوس جهت مناطق تابعه شرکت زغالسنگ شامل معادن همکار، هشونی، پابدانا، آبنیل، بابنیزو، هجدک و اسدآباد وکارخانه زغالشوئی زرند و ستاد مرکزی شرکت درکرمان

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/04/17

محل دريافت اسناد:بلوارشهيدآيت ا...صدوقي-شركت معادن زغالسنگ کرمان-امورقراردادها.(تلفن:03432117726)

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: ستاد مرکزی کرمان مبلغ 1.000.000.000 ریال- کارخانه زغالشوئی زرند به مبلغ 1.000.000.000 ریال- معدن بابنیزو مبلغ 560.000.000 ریال-معدن آبنیل مبلغ 570.000.000 ریال- معدن هشونی مبلغ 776.000.000 ریال- معدن همکار مبلغ 800.000.000 ریال-معادن هجدک و اسدآباد مبلغ 670.000.000 ریال- معدن پابدانا مبلغ 620.000.000 ریال

تاريخ تحويل پاكت ها: مورخ 1400/04/27

تاريخ گشايش پاكت ها: ارزیابی کیفی وفنی مورخ 1400/04/28 وگشایش پاکات الف و ج مورخ 1400/04/29

مبلغ خريداسناد: واریز مبلغ 300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

(شماره شبا:IR680130100000000031482107)

نظر دهید